Εργατικα

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 1: Εγγυήσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Άρθρο 2: Βασική σύνταξη
Άρθρο 3: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής
Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 1.1.2011
Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης
Άρθρο 6: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
Άρθρο 7: Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Άρθρο 8: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993
Άρθρο 9: Προϋπάρχουσα αναπηρία
Άρθρο 10: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Άρθρο 11: Αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας
Άρθρο 12: Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
Άρθρο 13: Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
Άρθρο 14: Συνταξιοδότηση θυγατέρων
Άρθρο 15: Επικουρικές Συντάξεις
Άρθρο 16: Απασχόληση συνταξιούχων
Άρθρο 17: Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Άρθρο 18: Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993
Άρθρο 19: Ρυθμίσεις ΟΓΑ
Άρθρο 20: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων
Άρθρο 21: Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ
Άρθρο 22: Ασφάλιση στον ΟΓΑ
Άρθρο 23: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος
Άρθρο 24: Κυρώσεις
Άρθρο 25: Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών
Άρθρο 26: Προγράμματα εθελουσίας εξόδου
Άρθρο 27: Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 28: Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 30: Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 31: Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 32: Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας
Άρθρο 33: Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
Άρθρο 34: Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συντουχιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
Άρθρο 35: Ενιαίο σύστημα ελέγχου συντάξεων
Άρθρο 36: Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 37: Χρηματοδότηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Άρθρο 38: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Άρθρο 39: Λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών-ασφαλιστικών παροχών
Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
Άρθρο 41: Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 42: Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας
Άρθρο 43: Οικοδομοτεχνικά Έργα
Άρθρο 44: Οικονομικά και Οργανωτικά θέματα
Άρθρο 45: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια
Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια
Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακαινήτων
Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων
Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες
Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων
Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαιολογητικά
Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής
Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων
Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ
Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ
Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 69: Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
Άρθρο 70: Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ
Άρθρο 71: Ρυθμίσεις για το προσωπικό της εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.
Άρθρο 72: Αμοιβή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών που συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας των διαγωνισμών του ΕΣΠΑ
Αρθρο 73: Μεσολάβηση – Διατησία
Άρθρο 74: Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων
Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 76: Έναρξη ισχύος