Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

-Αρχαιοφύλακες-Νέος ΟργανισμόςΥΠ.ΠΟ.Α


Αρχαιοφύλακες-Νέος ΟργανισμόςΥΠ.ΠΟ.Α 


Σχετικά με τους αρχαιοφύλακες ο Νέος Οργανισμός προβλέπει τα εξείς:

Αποτέλεσμα εικόνας για αρχαιοφύλακες Άρθρο 19

Στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανήκει και το   Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Φύλαξης το οποίο είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία.

ββ) Την οργάνωση εκπαίδευσης του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε αρχαιοφυλακτικό προσωπικό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

γγ) Την διατύπωση προτάσεων για θέματα του καθηκοντολογίου, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 25 και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων που αναφέρονται παρακάτω δημιουργούνται Γραφεία Φύλαξης – Πληροφόρησης

στ) Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης
Στις παρακάτω Περιφερειακές Υπηρεσίες συγκροτείται Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης:
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & νήσων
4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
12. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
13. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου


Το Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
 Επιπλέον μεριμνά για την ευταξία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και εν γένει για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού, όπως επίσης συντονίζει τους ορισμένους υπεύθυνους αρχιφύλακες.

Του Γραφείου ορίζεται επικεφαλής υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων.
 Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ εποπτεύει και συντονίζει τους κατά τόπους υπευθύνους αρχιφύλακες αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Σε όσες οργανικές μονάδες δεν συγκροτείται το σχετικό Γραφείο, οι αρμοδιότητές του αποτελούν καθήκοντα των ορισμένων ως υπευθύνων αρχιφυλάκων, οι οποίοι αναφέρονται στον εκάστοτε Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Ο υπεύθυνος αρχιφύλακας αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή μουσείου είναι υπάλληλος  του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων είναι αρμόδιος για: την ασφάλεια, τη φύλαξη αρχαιολογικών μουσείων, χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων.
 Συντονίζει και εποπτεύει το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης του.
 Επιπλέον, μεριμνά για την ευταξία και εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κλάδου/ Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης.
 Ο αρχιφύλακας οφείλει να συνδράμει το έργο των τμημάτων των ΕΦΑ και ΕΠΥ, ενώ είναι δυνατόν να επικουρείται στο έργο του από αναπληρωτή/ες αρχιφύλακα, οι οποίοι, κατόπιν πρότασης του, ορίζονται με  απόφαση του Προϊσταμένου των ΕΦΑ  και ασκούν τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται.
 Εφόσον στην ΕΦΑ λειτουργεί Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης τότε ο/οι αρχιφύλακες συνεργάζονται άμεσα και καθημερινά με τον προϊστάμενο του Γραφείου στον οποίο αναφέρονται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου