Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Ταχέως οι προσλήψεις από... δικαστήριο


Ταχέως οι προσλήψεις από... δικαστήριο

7/07/2016Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τις προσλήψεις κατ' εφαρμογήν δικαστικών αποφάσεων. Την πλήρη ευθύνη για να προσλάβουν, ταχέως και χωρίς καθυστερήσεις, τους
δικαιωθέντες από τα δικαστήρια έχουν οι φορείς στους οποίους ορίζεται να διοριστούν. Τα αρμόδια όργανα για την τήρηση της νομιμότητας επιβάλλεται να προχωρήσουν άμεσα στην πρόσληψη / διορισμό προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων χωρίς πλέον να περιμένουν την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατανομής.


Και όχι μόνο αυτό. Εφόσον οι δικαστικές αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές, ακόμη και αν δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, οι φορείς πρέπει να σπεύδουν να απασχολούν τους δικαιωθέντες υπαλλήλους αλλά ο διορισμός ή η κατάταξη σε θέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού οι δικαστικές αποφάσεις καταστούν αμετάκλητες.Διευκρινιστική εγκύκλιος


Μάλιστα, ήδη σε υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας έφτασε έγγραφο-εγκύκλιος με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη που ξεκαθαρίζει την υπόθεση προσλήψεων σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις. Δίνονται διευκρινίσεις με δεδομένο ότι όλα αυτά είναι απόρροια της ψήφισης του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016.


Στο έγγραφο αναφέρεται με σαφήνεια ότι μετά τη δημοσίευση του νόμου δεν εκδίδονται αποφάσεις κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών πρόσληψης προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Επομένως, τα αρμόδια όργανα των φορέων προχωρούν άμεσα και με βάση την κείμενη νομοθεσία τη διαδικασία. Προς άρση παρεξηγήσεων, διευκρινίζεται στο έγγραφο ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Αρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας) ή έχει καταστεί αμετάκλητη για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου). Ομως, τονίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, αλλά είναι άμεσα εκτελεστές και εν όψει της υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση, οι φορείς «θα πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα με το διατακτικό αυτών και να απασχολούν τους δικαιωθέντες διάδικους σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό αλλά ο οριστικός διορισμός ή η κατάταξη σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού οι δικαστικές αποφάσεις καταστούν αμετάκλητες».Γλιτώνουν τον «κόφτη»


Αξίζει να επισημανθεί ότι με τον νόμο 4389/2016 εισήχθησαν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν θέματα προσλήψεων προσωπικού για τα επόμενα χρόνια. Προκύπτουν διαφοροποιήσεις στον περιορισμό των προσλήψεων με δεδομένο ότι το 2016 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στους φορείς του Δημοσίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε. Ετσι, με τις νέες ρυθμίσεις, για το έτος 2017 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς τέσσερα ενώ για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς τρία, στο σύνολο των φορέων.
Ομως σε αυτούς τους περιορισμούς δεν εμπίπτουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2015, «με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και η μεταφορά προσωπικού από τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314) προς τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄ 234)».Ακυρώσεις και δικαιωθέντες


Πλήθος είναι τα ερωτήματα από υπηρεσίες και πολίτες που φτάνουν στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες ακυρώνονται μερικώς τελικοί πίνακες διοριστέων. Αφορά περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι υποψήφιοι οι οποίοι επέτυχαν διά της αποφάσεως το ακυρωτικό αποτέλεσμα. Εχει παρατηρηθεί ότι προκύπτουν περιπλοκές λόγω του ότι διορίστηκαν δικαιωθέντες σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης πριν από τους υποψηφίους που αρχικώς είχαν ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων καθώς ο διορισμός τους δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των περιορισμών των προσλήψεων. Το έγγραφο Βερναρδάκη απαντά στο ερώτημα εάν οι υποψήφιοι που είχαν ενταχθεί αρχικά στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη χάνουν το δικαίωμα διορισμού ή εξακολουθούν να διατίθενται για διορισμό.


Η συμμόρφωση της Διοίκησης θα έχει ως συνέπεια να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού ο ενδιαφερόμενος που πέτυχε δικαστικώς τη μερική ακύρωση και όχι να χάσουν το δικαίωμα διορισμού οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη (σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 2686/2013 και 2547/2011) ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης κατανομής.


Παναγιώτα Μπίτσικα
ΒΗΜΑ