Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ


Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ
Συνάδελφοι,
Παρακολουθείστε τα 2 Βίντεο με την τοποθέτηση του Παναγιώτη Τσιντώνη, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ και εκπροσώπου της Παράταξής μας, στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΦΑ την Δευτέρα 21.3.2016 καθώς και το βίντεο με την τοποθέτηση της εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Κέρκυρας Χαρχάλου
  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ  Τσιντώνη Παναγιώτη – Μέρος Α’

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Τσιντώνη Παναγιώτη – Μέρος Β’

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Κέρκυρας Χαρχάλου

Συνάδελφοι,
Ο Παναγιώτης Τσιντώνης ανέφερε στην ομιλία του, ότι το καλοκαίρι κάποιοι κλάδοι, όπως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι των ΟΤΑ κινητοποιήθηκαν έγκαιρα και πέτυχαν εξαίρεση από την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Όλα τα στοιχεία τα οποία φέραμε στο φώς, παραδόθηκαν από την παράταξή μας στην ΠΕΥΦΑ και την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ προκειμένου να ενημερωθούν για το θέμα και να διεκδικήσουν ανάλογη ρύθμιση και για τους αρχαιοφύλακες και άλλους κλάδους του ΥΠΠΟΑ.
Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία:
Εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας
Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 με τις οποίες αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν έχουν εφαρμογή για τις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου:
ζ. Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων (υποπερ. εε της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007)
η. Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α’78), δηλ. στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, τους εργάτες αφοδευτηρίων, τους εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών κλπ.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Σε ποια κλιμάκια κατατάσσονται οι υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου με το νέο μισθολόγιο

Σε ποια κλιμάκια κατατάσσονται οι υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου με το νέο μισθολόγιο

Πολύ σημαντικές και συγκεκριμένες διευκρινήσεις σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου, περιγράφονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Αναλυτικότερα, το υπουργείο ενημερώνει:
1. Όσον αφορά τα παραδείγματα της εγκυκλίου αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016, σημειώνεται ότι ο υπάλληλος ΙΔΟΧ ΠΕ ή ΤΕ με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία επτά (7) έτη θα πρέπει να καταταχθεί μισθολογικά στο 2° μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Ε’ με ένα χρόνο πλεονάζοντα, ήτοι στα 1250 ευρώ και όχι στο 1° μισθολογικό κλιμάκιο αυτού, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στα παραδείγματα της εν λόγω εγκυκλίου, της οποίας επίκειται η διόρθωση.
2. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. κατά την 1.1.2013 στην αρχική του κατάταξη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και στη συνέχεια στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, το προσωπικό θα έπρεπε να εξελίσσεται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στα προηγούμενα.
Συνεπώς, κατά την 1.1.2016 θα πρέπει να καταταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, με όλα τα ανωτέρω αναγνωρισμένα χρόνια προϋπηρεσίας (ήτοι 7 χρόνια+χρόνια από 1.1.2013 έως 31.12.2015) ενώ για τα πέραν της επταετίας χρόνια προϋπηρεσίας που είχε κατά την 1.1.2013 θα πρέπει να προσκομίσει το έτος 2016 εκ νέου αίτηση στον φορέα του για αναγνώριση αυτών και τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύσουν από 1.1.2018, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας του, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
3. Προβλέπεται τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς του εν θέματι προσωπικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
4. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για το οποίο όμως η ημερομηνία αρχικής κατάταξης αυτού αποτελεί η 1.11.2011 και όχι η 1.1.2013 (σημ. ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκαν τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011).
Αναλυτικότερα, ολόκληρη η εγκύκλιος:
Υπ. Οικ. 2/4457/ΔΕΠ/16.02.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Γ
Αθήνα, 16/2/2016
Αρ.Πρωτ.2/4457/ΔΕΠ
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».
ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ.91/19.1.2016 έγγραφο σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, σύμφωνα με τις μέχρι 31.12.2015 ισχύουσες διατάξεις του ν.4024/2011, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΨΑΕΦΗ-Π07), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατασσόταν βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά και για το σκοπό αυτό πραγματοποιείτο η εικονική του κατάταξη στους βαθμούς του ν.4024/2011 προκειμένου να καταταχθεί και να εξελιχθεί στα μισθολογικό κλιμάκια αυτών. Συνεπώς, εφόσον δεν προαγόταν βαθμολογικά, απαιτείτο η εξάντληση όλων των μισθολογικών κλιμακίων του οικείου βαθμού στον οποίο «εικονικά» κατατασσόταν προκειμένου να προχωρήσει στον επόμενο.
Επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, ο εργαζόμενος συνέχιζε να εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια.
Σημειώνεται ότι ο υπάλληλος ΙΔΟΧ ΠΕ ή ΤΕ με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία επτά (7) έτη θα πρέπει να καταταχθεί μισθολογικά στο 2° μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Ε’ με ένα χρόνο πλεονάζοντα, ήτοι στα 1250 ευρώ και όχι στο 1° μισθολογικό κλιμάκιο αυτού, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στα παραδείγματα της εν λόγω εγκυκλίου, της οποίας επίκειται η διόρθωση.
Κατόπιν αυτών, για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. κατά την 1.1.2013 στην αρχική του κατάταξη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και στη συνέχεια στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, το προσωπικό θα έπρεπε να εξελίσσεται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στα προηγούμενα.
Συνεπώς, κατά την 1.1.2016 θα πρέπει να καταταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, με όλα τα ανωτέρω αναγνωρισμένα χρόνια προϋπηρεσίας (ήτοι 7 χρόνια+χρόνια από 1.1.2013 έως 31.12.2015) ενώ για τα πέραν της επταετίας χρόνια προϋπηρεσίας που είχε κατά την 1.1.2013 θα πρέπει να προσκομίσει το έτος 2016 εκ νέου αίτηση στον φορέα του για αναγνώριση αυτών και τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύσουν από 1.1.2018, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας του, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
Επιπροσθέτως προβλέπεται η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς του εν θέματι προσωπικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για το οποίο όμως η ημερομηνία αρχικής κατάταξης αυτού αποτελεί η 1.11.2011 και όχι η 1.1.2013.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση μισθοδοσίας εργαζομένων στο Δημόσιο

Ενημέρωση μισθοδοσίας εργαζομένων στο ΔημόσιοΔΤ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. αναφορικά με τη μισθοδοσία τους

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. για την ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., αναφορικά με τη μισθοδοσία τους.
 Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές.
 Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή ΠληροφόρησηςΜισθοδοτούμενων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ.
 Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΕΑΠ. 

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΕΥΦΑ 2016

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΕΥΦΑ 2016Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΕΥΦΑ 2016
Ανακοίνωση-Κάλεσμα για ετήσια Γενική Συνέλευση 2016
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
    Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ αποφάσισε  την Τετάρτη 02/03/2016, την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής μας Συνέλευσης. Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis (Παρθενώνος 19, πλησίον στ. Μετρό Ακρόπολης) στις 09:30.

Θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:
1.       Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του περασμένου έτους.
2.       Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Γ.Σ.
3.       Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το Γ.Σ. ή από τα παρευρισκόμενα μέλη του Σωματείου μας.
 Συνάδελφοι,
     Η μαζική συμμετοχή στη Γενική μας Συνέλευση είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενημερωθούμε όλοι για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τόσο γενικότερα τους εργαζόμενους, όσο και πιο ειδικά τους αρχαιοφύλακες.
Ø  Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Ø  Η δυνατότητα αναγνώρισης ως πρόσθετου συντάξιμου χρόνου της 6ης μέρας εργασίας την εβδομάδα.
Ø  Προτάσεις για νέο Οργανισμό στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
Ø  Η ενεργοποίηση της επιτροπής που έχει οριστεί, για αξιοκρατική επιλογή και τοποθέτηση αρχιφυλάκων.
Ø  Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει όλα όσα κρίνονται απαραίτητα, για απασχόληση του φυλακτικού προσωπικού, σε εκδηλώσεις μετά το πέρας λειτουργίας του Μουσείου ή του Αρχαιολογικού χώρου.
    Είναι μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά θέματά μας, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και να απαιτήσουμε από την Πολιτική Ηγεσία, να επιλύσει.
     Με ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας, έχει εξασφαλιστεί άδεια από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου οι συνάδελφοί μας να διευκολυνθούν και να παραστούν στην κορυφαία εκδήλωση του κλάδου που γίνεται μία φορά τον χρόνο και που είναι η Γενική Συνέλευση. Οι συνάδελφοι αρχιφύλακες την συγκεκριμένη μέρα, παρακαλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό συναδέλφων, για να διευκολυνθεί η παρουσία όλων των άλλων σ’ αυτήν.
     Όπως κάθε φορά, δικαιούμαστε διευκόλυνση και άδεια μίας (1) ημέρας για μέχρι 250 χιλιόμετρα απόσταση και δύο (2) ημερών για μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση και νησιά. Όσοι συνάδελφοι παραβρεθούν από την περιφέρεια θα τους καλυφθούν μεταφορικά έξοδα 25€ για μέχρι 250 χιλιόμετρα, 50€ για μέχρι Θεσσαλονίκη και 70€ για μεγαλύτερες αποστάσεις και απομακρυσμένα νησιά.
      ΣημΛόγω της αλλαγής ξενοδοχείου και αυξημένων εξόδων, τα δωμάτια θα είναι αυστηρώς δίκλινα και παρακαλούμε για την κατανόησή σας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της ΠΕΥΦΑ
  Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                                           
Γιάννης Μαυρικόπουλος                        Γιώργος Δημακάκος