Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Τοποθέτηση προσωπικού ΥΠΠΟΑ με τον νέο οργανισμό

Τοποθετήσεις  Διευθυντών στο ΥΠΠΟΑ Τοποθέτηση προσωπικού ΥΠΠΟΑ με τον νέο οργανισμό 


Τοποθετήσεις Φυλάκων

Αναρτήθηκε  στην Διαύγεια από το ΥΠΠΟΑ οι τοποθετήσεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( Φυλάκων Αρχαιοτήτων) στα Δημόσια Μουσεία,Κεντρικές,Περιφερειακές Ειδικές Υπηρεσίες και Δ.νσεις του ΥΠΠΟΑ  εδώ

Προϊσταμένων Τμήματος

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ εδώ
Τοποθετήσεις Διευθυντών
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ εδώ

 Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Τοποθέτηση μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 υπαλλήλων σε Διευθύνσεις της Κ.Υ. και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής
 Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ εδώ

 Τοποθετήσεις Υπαλλήλων κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στο ΥΠΠΟΑ

Tοποθέτηση υπαλλήλων στις Οργανικές Μονάδες της Κεντρικής, των
Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.εδώ
Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, καλούνται να προβούν στην έκδοση αποφάσεων

τοποθέτησης των υπαλλήλων στα Τμήματα της Υπηρεσίας τους, σύμφωνα με το Π.Δ.

104/2014 και να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του

ΥΠΠΟΑ, το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου 2014.

Με εντολή Υπουργού

Η Γενική Γραμματέας

Λίνα Μενδώνη


Από τον Υπουργό Πολιτισμού εξεδώθει η ακόλουθη ανακοίνωση:Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας και η

ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα, αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η

κατάρτιση, η εμπειρία και η διοικητική επάρκεια των ανωτέρω στελεχών του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προς τούτο, οι περισσότεροι εκ των ανωτέρω Διευθυντών

τοποθετήθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες υπηρετούσαν υπό το προηγούμενο

οργανωτικό σχήμα. Όπου υπήρξαν μετακινήσεις υπηρετούντων Διευθυντών σε άλλες Περιφερειακές

Ενότητες, βασικό κριτήριο υπήρξε η εγνωσμένη διοικητική τους ικανότητα, η επιστημονική

επάρκεια και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους, σε συνδυασμό με τις διαμορφούμενες

στο πλαίσιο του νέου οργανωτικού σχήματος υπηρεσιακές ανάγκες, με γνώμονα πάντα την

προστασία και ανάδειξη του μνημειακού αποθέματος κάθε Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και της

καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι τοποθετήσεις έγιναν με

γνώμονα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία συγκεκριμένων οργανικών μονάδων που διακρίνονται

από ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις λόγω της γεωγραφικά απομακρυσμένης θέσης τους ή όπου οι

θέσεις ευθύνης παρέμεναν έως τώρα κενές λόγω εξάντλησης της τοπικής δεξαμενής στελεχών κατά

τη χρονική στιγμή της μετάβασης στο νέο οργανωτικό σχήμα.

Β. Η παρούσα ισχύει από 29 Οκτωβρίου 2014.

Γ. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την ανάληψη

καθηκόντων των τοποθετηθέντων στη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Δυναμικού, στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του

Ο Υπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κωνσταντίνος Τασούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου