Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Νέες μειώσεις στους μισθούς από τις αλλαγές στα εργασιακά Επαναπροσδιορίζονται οι κατώτατες αποδοχές από 1ης Απριλίου


Νέες μειώσεις στους μισθούς από τις αλλαγές στα εργασιακάΕπαναπροσδιορίζονται οι κατώτατες αποδοχές από 1ης Απριλίου

Της Χριστινας Κοψινη


Αντιμέτωποι με νέες αλλαγές, στο ύψος του μισθού, στις ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας, στο ύψος των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, αλλά και στο σύνολο όλων των πρόσθετων παροχών που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας που λήγουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο, είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Η σημαντικότερη μισθολογική αλλαγή αφορά την κατάργηση της προσαύξησης του 10% στον μισθό ως συνέπεια του επιδόματος γάμου, που παύει να υφίσταται από τον Απρίλιο με την κατάργηση –και επισήμως– της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέσω της οποίας θεσμοθετήθηκε για το σύνολο των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα και στις ΔΕΚΟ. Βεβαίως, όποιοι από τους εργοδότες επιθυμούν να το καταβάλλουν δύνανται να το πράξουν, αλλά η καταβολή αυτή θα έχει εθελοντικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα μετά και την 1η Απριλίου. Ανυπολόγιστου ύψους θα είναι και οι νόμιμες μειώσεις που θα επέλθουν στους μέσους μισθούς μετά τη 14η Φεβρουαρίου, οπότε λήγει και η ισχύς όσων κλαδικών συμβάσεων υπεγράφησαν στο 2011. Μετά τη λήξη της μετενέργειας –και εφόσον δεν υπογραφεί νέα κλαδική– οι μισθοί θα καθορίζονται με επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις, οπότε μπορούν να σταθεροποιηθούν στο ύψος των 586 ευρώ (μεικτά). Οσες συμβάσεις είχαν συμπληρώσει 24μηνη διάρκεια μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και η ισχύς τους υπερβαίνει την 14η Φεβρουαρίου 2013 λήγουν αυτόματα τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ακόμα κι αν έχει προβλεφθεί μεγαλύτερη διάρκεια. Στη συνέχεια, οι όροι των συμβάσεων παραμένουν σε ισχύ για ένα τρίμηνο. Αν στο διάστημα αυτό δεν υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση, διασώζονται μόνο ο βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα. Σε περίπτωση που στο ενδιάμεσο υπογραφούν επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις, οι μισθοί μπορούν να μειωθούν μέχρι τα επίπεδα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης.
– Πόσο βέβαιοι είμαστε πως μετά την 1η Απριλίου ο μισθός εισόδου στην εργασία θα είναι 586 ευρώ;
– Δεν είναι βέβαιο, διότι εντός του 2013 θα έχουν αλλάξει η διαδικασία και ο τρόπος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού. Δεν θα καθορίζεται πλέον στο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης από τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) αλλά με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Βεβαίως, θα προηγείται διάλογος και θα λαμβάνονται υπόψη το ύψος του πληθωρισμού, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και η ανεργία.
Ομως, έως ότου αλλάξει η διαδικασία, δηλαδή μέχρι τις 30 Μαρτίου του 2012, οι μισθοί μπορούν να πέσουν μόνο έως το επίπεδο των 586 ευρώ τον μήνα (για τους πλήρως απασχολουμένους). Στο ποσό αυτό προστίθενται και οι τριετίες, αλλά «παγωμένες» μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%. Υπενθυμίζεται ότι για τους νέους κάτω των 25 ετών ο κατώτερος μισθός, ήδη από το 2011, ορίζεται στα 510,95 ευρώ. Το ημερομίσθιο εισόδου για τους εργατοτεχνίτες χωρίς προϋπηρεσία είναι στα 26,18 ευρώ, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών διαμορφώνεται στα 22,83 ευρώ (μεικτά).

Εγκριση πίστωσης ύψους ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ευρώ(12.716.000,00 €) για την πληρωμή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ & ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ: Β4ΜΓ469ΗΔΞ-ΡΒΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/17719

Αθήνα, 2/1/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη:
1.α.Τις διατάξεις:

Των άρθρων 21 και 22α του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με τα αρθρ. 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α).

Προς: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ :Διοικητικού Λογιστηρίου
Ταχ. Δ/νση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 - T.K. 10564 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κωδικας :Πληροφορίες
Τηλέφωνο : 2103722500
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ

β. Του Ν.496/74.  γ. Του Ν.736/77.  δ. Του Ν.2557/1997.  ε. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

2. Την αριθ. 10/21-6-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν «με Εντολή

Διοικητικού Συμβουλίου».

3. Την Αρ. 31/27-12-2012 απόφαση του Δ.Σ, του ΤΑΠ

4. Την Ανάγκη ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ & ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013
5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΤΑΠ

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ευρώ(12.716.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΠ υπό ΚΑΕ 441951 οικ έτος 2013 για την ανάγκη ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ & ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

Με εντολή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΠ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ

Και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ποσού ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ευρώ (12.716.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΤΑΠ υπό ΚΑΕ 441951. Καταχωρήθηκε με α/α 2 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη : ευρώ (2.284.000,00 €)

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Οικονομική Υπηρεσία

Η Προϊστάμενη της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ κατά τα ΣΑΒ/ΚΑ - ΑΡΓΙΕΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 28 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2012


Σχετικά με την εργασία των αρχαιοφυλάκων κατά τα Σαββατοκύριακα και Αργίες και την έγκριση και δημοσίευση των Υπουργικών Εγκριτικών Αποφάσεων, η Π.Ε.Υ.Φ.Α ανακοινώνει τα κάτωθι.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ κατά τα ΣΑΒ/ΚΑ - ΑΡΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 28/12/2012, συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ε.Υ.Φ.Α. και αφού διαπίστωσε την μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση και δημοσίευση των απαραίτητων Υπουργικών Εγκριτικών Αποφάσεων, αποφάσισε και καλεί τους Αρχαιοφύλακες να μην εργάζονται Σαββατοκύριακα και Αργίες στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους αρχής γενομένης από το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2013 που είναι στις 5 και στις 6 Ιανουαρίου και μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

Στην περίπτωση που έως τις 04/01/2013 οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προβεί στις κατά νόμο ενέργειες εγκρίσεως αυτών των αμοιβών μας, αυτόματα παύει να ισχύει η αποχή και εργαζόμαστε κανονικά.

     Οι εργαζόμενοι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά θα διαθέσουν επαρκές προσωπικό ασφαλείας, μόνο για τη φύλαξη των εκθεμάτων και των εγκαταστάσεων, χωρίς αμοιβή.

     Η ευθύνη που οι εργαζόμενοι στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους δεν μπορούν νόμιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ανήκει σε άλλους και πρέπει να αναζητηθούν.

Γνωρίζουμε ότι αυτή μας η απόφαση, θα τύχει σκληρής κριτικής από διάφορους φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχαιοφύλακες προστατεύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες και με κίνδυνο της ζωής τους (π.χ. Ολυμπία, Κόρινθος, κτλ). Κάνουμε έκκληση για το καλό του δημοσίου συμφέροντος να επισπευτούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μην χρειαστεί να κλείσουν τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι, ούτε μία μέρα.

     Ελπίζουμε με την παρέμβαση του Υπουργού Κου Κ. Τζαβάρα, να λυθεί σύντομα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, επ’ ωφελεία της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.    

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ
                Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

       Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                             Γιώργος Δημακάκος

Εξεραίσιμα &Πέραν του Πενθημέρου 2013


Εξεραίσιμα &Πέραν του Πενθημέρου 2013


Εξεραίσιμα &Πέραν του  Πενθημέρου 2013
Αθήνα,  24 Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 2013
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

    Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. πολύ έγκαιρα είχε φροντίσει να γνωστοποιήσει στην Πολιτική Ηγεσία τόσο με γραπτό υπόμνημά της, όσο και σε επανειλημμένες συζητήσεις μαζί της, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι πρόσθετες αμοιβές μας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ( Κυριακές / Αργίες και Πέραν 5νθημέρου), να συνεχίσουν να καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΤΑΠΑ και για το 2013. Ακόμη είχαμε προειδοποιήσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ότι οι απαραίτητες Εγκριτικές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ πριν της 31/12/2012, αφού όπως σας είναι  γνωστό, έχει καταργηθεί η αναδρομικότητα του ενός μηνός και πλέον αυτές οι αποφάσεις έχουν ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ και μετά. Η Πολιτική Ηγεσία μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
    Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις καθημερινές παρεμβάσεις μας, οι εγκριτικές αποφάσεις κωλυσιεργούν στο Γενικό Λογιστήριο. Οι ημέρες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου είναι ελάχιστες και πλέον η έκδοση και δημοσίευση των Εγκριτικών Αποφάσεων φαίνεται να είναι αδύνατη στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Ήδη την 01/01/2013 δεν θα πληρωθούμε λόγω αυτής της καθυστέρησης.
     Για το λόγο αυτό συγκαλούμε εκτάκτως για την Παρασκευή 28/12/2012 Διευρυμένη Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ε.Υ.Φ.Α., με εισήγηση του Προεδρείου του Σωματείου μας, για αποχή από την παροχή της πρόσθετης, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας μας, κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Με την ως άνω εισήγησή μας συμφωνούν, οι εκπρόσωποι τόσο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, της ΔΑΣ, αλλά και της «Αυτόνομης Παρέμβασης».
     Σας καλούμε να είσθε σε επαγρύπνηση. Ενδέχεται όλη αυτή η καθυστέρηση να μην είναι απλή αμέλεια των αρμοδίων Υπηρεσιών.
Με τις καλύτερες ευχές μας για Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

      Ο Πρόεδρος                                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                                      Γιώργος                                                                                                                                                              Δημακάκος

Κουρεμένοι οι νέοι μισθοί – Οι μειώσεις από την πρωτοχρονιά


Κουρεμένοι οι νέοι μισθοί – Οι μειώσεις από την πρωτοχρονιά

- Έρχεται η νέα αυξημένη παρακράτηση φόρου από 3% έως και 185%
- Σημαντικές διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
- Και πάλι αδικημένοι όσοι έχουν μεσαίο εισόδημα

Κουρεμένοι οι νέοι μισθοί – Οι μειώσεις από την πρωτοχρονιάΠρωτοχρονιάτικος μποναμάς είναι και πάλι οι… φόροι για τους συνήθεις υπόπτους, όσους δηλαδή δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και έτσι επωμίζονται τα φορολογικά βάρη.
Με την αρχή του χρόνου αλλάζει και πάλι η παρακράτηση φόρου στα μηνιαία εισοδήματα. Επιβαρύνονται πλέον όσοι είναι άγαμοι και έχουν εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ το χρόνο, αλλά και όσοι έχουν δυο παιδιά που θα χάνουν σχεδόν 20 ευρώ το μήνα….
Μόνο όσοι έχουν εισοδήματα ως 20.000 θα έχουν όφελος, ενώ εφέτος λόγω της κατάργησης των δώρων υπάρχει σημαντική διαφορά στην παρακράτηση φόρου μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων.
Ιδιωτικοί υπάλληλοι
Εισόδημα παρακράτηση 2012- παρακράτηση 2013
9.000                  28 ευρώ                               0
11.000                42 ευρώ                              22 ευρώ
12.000                49 ευρώ                             38 ευρώ
14.000                74 ευρώ                             69 ευρώ
16.000               100 ευρώ                          100 ευρώ
20.000               170 ευρώ                           162 ευρώ
25.000               258 ευρώ                           267 ευρώ
30.000               374 ευρώ                           415 ευρώ
40.000              620 ευρώ                            710 ευρώ
50.000              888 ευρώ                            1.000 ευρώ
Δημόσιοι υπάλληλοι
Εισόδημα παρακράτηση 2012- παρακράτηση 2013
9.000                     32 ευρώ                          0
11.000                   49 ευρώ                        26 ευρώ
12.000                   57 ευρώ                       44 ευρώ
14.000                  87 ευρώ                        80 ευρώ
16.000                 116 ευρώ                      116 ευρώ
20.000                 198 ευρώ                       189 ευρώ
25.000                  301 ευρώ                      312 ευρώ
30.000                 436 ευρώ                       484 ευρώ
40.000                 724 ευρώ                       829 ευρώ
50.000                1.035 ευρώ                    1.173 ευρώ

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Η Δημοκρατική Συνεργασία  εύχεται τα  φετινά Χριστουγέννα να είναι μέρες αγάπης και γαλήνης για όλους μας.
Σ όλους τους συναδέλους σε όλες τις υπηρεσίες, ευχόμαστε χρόνια 
πολλά καλά Χριστούγεννα, υγεία και με πιο πολύ κουράγιο και δύναμη για το νέο έτος που μας έρχεται.


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Η πολιτιστική αναδρομή του 2012

Η πολιτιστική αναδρομή του 2012
Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Ιανουαρίου 2012, όταν έφυγε από τη ζωή ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γεμίζοντας θλίψη τους ανθρώπους της τέχνης στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κινηματογραφικό, και όχι μόνον, κόσμο. Ο πολυβραβευμένος διεθνής σκηνοθέτης χτυπήθηκε από διερχόμενη μοτοσυκλέτα στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «Η Άλλη θάλασσα», στη Δραπετσώνα.
Τους μήνες που ακολούθησαν, η τέχνη, το τραγούδι, το θέατρο, το βιβλίο έχασαν σημαντικούς εκπροσώπους τους. Από τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Μιχάλη Μενιδιάτη έως τον Θύμιο Καρακατσάνη, τον Χρήστο Πάρλα, τον Κώστα Τσιβιλίκα και τον Χρόνη Μίσσιο.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 9 Ιανουαρίου, ένας Πικάσο, ένας Μοντριάν και ένας Γκουλιέλμο Κάτσια (Μονκάλβο) του 17ου αιώνα, «κάνουν φτερά» από την Εθνική Πινακοθήκη, τελευταία ημέρα της παρουσίασής τους στο ελληνικό κοινό μέσα από την έκθεση «Στα Άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης».
Ειδικότερα, από τις αίθουσες της Εθνικής Πινακοθήκης εκλάπη το έργο «Γυναικείο κεφάλι» της Ντόρα Μάαρ, που φιλοτέχνησε ο Πικάσο το 1939 και δώρισε στον ελληνικό λαό, ως τιμητική προσφορά για τη γενναία αντίστασή του κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής.
Η είδηση του εντοπισμού των ληστών στις 24 Νοεμβρίου και της επιστροφής των κλαπέντων στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στις 2 Δεκεμβρίου, αποκατέστησε εν μέρει τη χαμένη πολιτιστική αξιοπρέπεια, κυρίως όμως το κύρος ενός ιδιαίτερα σημαντικού χώρου.
Τον περασμένο Ιούνιο παραδόθηκε στο Βέλγιο ο πίνακας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς «Το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου», που είχε κλαπεί το 2001 από το Μουσείο Καλών Τεχνών της Γάνδης κι ύστερα από μια δεκαετία κατασχέθηκε στην Αθήνα. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε το 2011 από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Το έργο τέχνης βρέθηκε στην κατοχή δύο Ελλήνων, που προσπαθούσαν να το πουλήσουν έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Τη ζοφερή νύχτα της 12ης Φεβρουαρίου φλόγες τυλίγουν τους κινηματογράφους «Αττικόν» και «Απόλλων», έπειτα από μια «ειρηνική» πορεία που τη διαδέχονται εμπρησμοί και βανδαλισμοί από τους «συνήθεις υπόπτους». Μια χρυσή σελίδα της ελληνικής αρχιτεκτονικής καταστρέφεται και όπως όλα δείχνουν σήμερα, 12 μήνες μετά, το μέλλον δεν διαγράφεται ευοίωνο για την αναγέννηση των δύο ιστορικών κινηματογράφων.
Δυο ελληνικές ταινίες, το «ΑΝ» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή γίνονται το 2012 οι πιο «διάσημες» ελληνικές ταινίες και η πορεία τους έως σήμερα μετράει 300.000 εισιτήρια.
Ύστερα από δεκαετή αγώνα, η διευθύντρια του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, Άννα Καφέτση, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη, αφού οι εργασίες μετατροπής του εργοστασίου Φιξ σε Μουσείο, βαίνουν καλώς. Μέσα στο 2013, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα αποκτήσει πλέον την πολυπόθητη στέγη του.
Από τις θεατρικές παραστάσεις, που συζητήθηκαν περισσότερο, ήταν η «Οδύσσεια» του Μπομπ Ουίλσον, η πιο ακριβή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, μια συμπαραγωγή με το Piccolo Teatro του Μιλάνου.
Ο «Αμφιτρύωνας» του Λευτέρη Βογιατζή καταχειροκροτείται στο αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ, ενώ εκτός (σσ. του Φεστιβάλ) η Φιόνα Σο πρωταγωνίστησε στη «Μπαλάντα του γέρου ναυτικού» του Σάμιουελ Κόλεριτζ σε σκηνοθεσία Φιλίντα Λόιντ («Μάμα Μια», «Σιδηρά Κυρία»), στη Μικρή Επίδαυρο.
Η παράσταση της Λένας Κιτσοπούλου «Αθανάσιος Διάκος - Η επιστροφή», μια αιρετική παράσταση διχάζει κοινό και κριτικούς, αλλά εξαγριώνει τη Χρυσή Αυγή και τη συντηρητική πλευρά της ελληνικής πολιτικής, που ζητούν το... κεφάλι της σκηνοθέτιδος επί πίνακι. Παρόμοια επεισόδια αλλά πολύ πιο εκτεταμένα έξω από το «Χυτήριο» για την παράσταση «Corpus Christi» που μετά τις επιθέσεις της «Χρυσής Αυγής» και ακτιβιστών της ορθοδοξίας ρίχνει αυλαία.
Η πιο διάσημη δίκη της Ιστορίας, η «Δίκη του Σωκράτη», αναβιώνει το καλοκαίρι στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στο τέλος της. Οι διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι νομικοί ισοψήφισαν, αλλά το κοινό αθώωσε με την ψήφο του τον Σωκράτη, 2500 χρόνια μετά την καταδίκη του.
Εκατόν δώδεκα σύγχρονοι Ιταλοί εικαστικοί συστρατεύονται υπέρ της Ελλάδας και δωρίζουν έργα τους στο Μουσείο Μπενάκη, δηλώνοντας «Siamo tutti Greci - Είμαστε όλοι Ελληνες».
Στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η ταινία «Τίτλοι τέλους» του Γιώργου Ζώη, αποσπούν την ύψιστη διάκριση στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους.
Γεγονότα όπως η έκθεση για το «Ναυάγιο των Αντικυθήρων», που συνεχίζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ή η επιστροφή των αρχαίων αντικειμένων, που εκλάπησαν από το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, θα μπορούσαν να φιγουράρουν σε έναν κατάλογο με τα σημαντικότερα ελληνικά αρχαιολογικά γεγονότα της χρονιάς. Οι λόγοι είναι προφανείς, όπως και η αδιαμφισβήτητη αξία των αντικειμένων, ή το αίσθημα της αισιοδοξίας που δημιούργησαν και τα δύο γεγονότα.
Η Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο θα επιχειρήσουν να «κατακτήσουν» τους Αμερικανούς το 2013 και το 2014, καθώς δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις θα παρουσιαστούν σε αυτό διάστημα στις ΗΠΑ. Περίπου 300 βυζαντινά αριστουργήματα από ελληνικές συλλογές θα εγκατασταθούν προσωρινά στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον και στο Μουσείο Γκετί στην Καλιφόρνια, ενώ 564 αντικείμενα του αρχαιοελληνικού κόσμου θα παρουσιαστούν στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης, στο Μουσείο της National Geographic Society στην Ουάσιγκτον και αλλού.
πηγή:kathimerini.gr - Η πολιτιστική αναδρομή του 2012

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου ΠΕΥΦΑ


Δελτίο Τύπου ΠΕΥΦΑ

Δελτίο Τύπου ΠΕΥΦΑ
Αθήνα,  24 Δεκεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. συγκαλεί εκτάκτως για την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, διευρυμένη Εκτελεστική Γραμματεία με εισήγηση της πλειοψηφίας για αποχή κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες από την πρόσθετη παροχή εργασίας μας στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους από 01/01/2013 και εντεύθεν.
      Ο λόγος για τον οποίο ενδέχεται να οδηγηθούμε αναγκαστικά σε αποχή από την εργασία μας, είναι ότι παρά τις παρεμβάσεις μας και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα καθυστέρησης στην προώθηση των απαραίτητων Εγκριτικών Υπουργικών Αποφάσεων, δυστυχώς μέχρι και σήμερα αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν έχουν γίνει πράξη. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην υπάρχει έγκριση λειτουργίας των Μουσείων / Αρχαιολογικών Χώρων και της αμοιβής μας, για παροχή εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για το ερχόμενο έτος 2013.
      Κάνουμε έκκληση μέχρι και την τελευταία στιγμή να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

     Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
                                        Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                            Γιώργος Δημακάκος

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Νέο πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων


Νέο πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Νέο πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων
Αποτις 19.12.2012 ετέθη και επισήμως σε ισχύ το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μετά τη δημοσίευση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το νέο Πειθαρχικό ΔίκαιοΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ       Αρ. Φύλλου 54)

Η Δημοκρατική Συνεργασία παρέστη πρόσφατα στην ημερίδα που διοργάνωσε για το θέμα αυτό η ΠΟΕ_ΥΠΠΟ σε συνεργασία με τη νομικό κ. Τσίπρα Μαγδαληνή και σας ενημερώνει για τις νέες διατάξεις.
Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν πολύ αυστηρότερες ποινές για παραπτώματα δημόσιων λειτουργών ενώ αλλάζει ταυτόχρονα και η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων αποκλείοντας τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων.-->περισσότερα

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ...ή Αγωνίζεσαι ή Απολύεσαι!!


Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ...ή Αγωνίζεσαι ή Απολύεσαι!!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 19 Δεκεμβρίου
ή Αγωνίζεσαι
ή Απολύεσαι
ΜΠΛΟΚΟ στη μνημονιακή πολιτική της εξαθλίωσης
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι αντοχές της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση και τις ασκούμενες πολιτικές, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην αναλγησία όλων εκείνων που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αντικοινωνική, αδιέξοδη και αναποτελεσματική μνημονική πολιτική.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο βρεθήκαμε εξαρχής στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων.
Οι πολιτικές που ακολουθούνται τρία χρόνια τώρα στο Δημόσιο Τομέα, εφαρμόζονται με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των δημοσίων δαπανών.
Έτσι, οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοσίου έχουν σήμερα συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό, που είναι σχεδόν αδύνατον οι Δημόσιες Υπηρεσίες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών.

Κινητικότητα – Απολύσεις στο Δημόσιο


Κινητικότητα – Απολύσεις στο Δημόσιο

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 27.000 ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τι προβλέπει το νέο Μνημόνιο για Κινητικότητα

Απολύσεις στο Δημόσιο

Κινητικότητα – Απολύσεις στο ΔημόσιοΑπολύσεις για όσους από τους 27.000 δημοσίους υπαλλήλους τεθούν στην «Κινητικότητα» και δεν καταφέρουν να μεταπηδήσουν σε άλλη θέση του δημοσίου τομέα, προβλέπει το δεσμευτικό κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο Μνημόνιο όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε χθες.
Το σχέδιο της Κινητικότητας και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά προς τους πιστωτές, περιγράφεται στις κατωτέρω παραγράφους:
Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης
Για να πετύχουμε ένα μικρότερο και πιο αποτελεσματικό κράτος, έχουμε ξεκινήσει μία αυστηρή --->Συνέχεια

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δίας πέταξε τις σκαλωσιές

Ο Δίας πέταξε τις σκαλωσιές:
«Αξίζει να δει κανείς τον ναό του Νεμείου Διός, ακόμη κι αν έχει καταρρεύσει η οροφή και λείπει το λατρευτικό άγαλμα» έγραφε ο Παυσανίας τον 2ο αιώνα μ.Χ. Και στους αιώνες που θα ακολουθούσαν όμως η καταστροφή θα συνεχιζόταν από χέρια ανθρώπινα κυρίως, αφού κατά την Παλαιοχριστιανική εποχή θα αποσυναρμολογούνταν οι περισσότεροι από τους 36 δωρικούς κίονες του ναού για να ανεγερθεί μια βασιλική σε μικρή απόσταση από αυτόν.---->περισσότερα

Οι μειώσεις μισθών του νέου φορολογικού ...


Οι μειώσεις μισθών του νέου φορολογικού ...«Φορο-σοκ» σε εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους που προστατεύουν ανήλικα τέκνα φέρνει το «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο από την αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Στο κείμενο του σχεδίου νόμου που... 
κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη αργά το βράδυ στη Βουλή περιλαμβάνεται η νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους με την οποία καταργείται το πρόσθετο αφορολόγητο για τα παιδιά.

Από την άλλη, το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για ετήσια επιδόματα ως 21.000 ευρώ, η οποία σταδιακά μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από 21.000 ευρώ, για να μηδενιστεί η συγκεκριμένη έκπτωση όταν το ετήσιο εισόδημα είναι 42.000 ευρώ και άνω.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει «Το Βήμα της Κυριακής» προκύπτουν σημαντικές απώλειες εισοδήματος ειδικά για μισθωτούς με 1 παιδί, 2 παιδιά και 3 παιδιά.

Μάλιστα, ακόμη και εκείνοι που δικαιούνται βάσει των νέων αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων να λάβουν επίδομα για 1 παιδί, 2 παιδιά, 3 παιδιά κ.ο.κ. θα δουν τον μηνιαίο μισθό τους ή τη σύνταξή τους να μειώνεται από το νέο έτος και θα πρέπει να περιμένουν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο για να τους δοθεί το οικογενειακό επίδομα που καλύπτει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις όποιες φορολογικές απώλειες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άγαμοι – έγγαμοι χωρίς παιδιά θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σύγκριση με τους έγγαμους με παιδιά όσον αφορά τη μηνιαία παρακράτηση μισθού.

Συγκεκριμένα άγαμος-έγγαμος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα ως 23.000 ευρώ, δηλαδή μηναίο μισθό ως 1.643 ευρώ καθαρά (έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές κρατήσεις αλλά όχι η παρακράτηση φόρου), θα διαπιστώσει αύξηση στον μισθό του ως και 28 ευρώ αν το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά του είναι στα επίπεδα των 600-700 ευρώ.

Αν έχει ετήσιο εισόδημα άνω των 23.000 ευρώ, θα δει μείωση μισθού που θα ξεκινά από τα 4 ευρώ και φθάνει ως τα 160 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι 50.000 ευρώ. Η μείωση του μισθού θα οφείλεται στην αυξημένη παρακράτηση.

Αντίθετα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με παιδιά θα διαπιστώσουν σχεδόν στο σύνολο των εισοδηματικών κλιμακίων αύξηση του φόρου παρακράτησης, άρα μείωση του μισθού τους.

Οι μόνοι που θα δουν αύξηση (μικρή έστω) του μισθού τους είναι οι έγγαμοι με 1 παιδί οι οποίοι έχουν φορολογητέο μηνιαίο εισόδημα από 571 ευρώ ως 786 ευρώ. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα δει τον μισθό της να αυξάνεται από 6 ως 14 ευρώ. Αντίθετα, όσοι έγγαμοι με 1 παιδί έχουν μηναίο φορολογητέο μισθό από 786 ευρώ και πάνω θα διαπιστώσουν σημαντική μείωση του μισθού όπως προκύπτει και από τον πίνακα που δημοσιεύει «Το Βήμα της Κυριακής».

Οι έγγαμοι με 2 παιδιά δυστυχώς από το νέο έτος θα διαπιστώσουν στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων αυξημένη παρακράτηση φόρου, η οποία και θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση του μισθού. Ωστόσο ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα λάβει τα 2/3 του οικογενειακού επιδόματος των 80 ευρώ τον μήνα. Αυτό όμως θα συμβεί από τα τέλη του πρώτου εξαμήνου. Αν το μηνιαίο εισόδημα είναι πάνω από 23.000 ευρώ, η μηνιαία παρακράτηση φόρου αυξάνεται δραματικά. Για παράδειγμα, σε μηνιαίο φορολογητέο μισθό 2.000 ευρώ (στο «χέρι» περίπου 1.700 ευρώ μετά και την αφαίρεση της μηνιαίας παρακράτησης) από το 2013 θα προκύψει περαιτέρω μείωση του μισθού κατά 59 ευρώ. Δηλαδή «καθαρά» 1.651 ευρώ.

"Βήμα της Κυριακής"

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΦΑ σχετικά με την αμοιβή για μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας Μουσείων


Σχετικά με την ΚΥΑ που θα καθορίζει την διαδικασία για απασχόληση και του φυλακτικού προσωπικού, για μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας Μουσείων ή Μνημείων του Κράτους, π.χ. ( Κρουαζιέρες, Πανσέληνος, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κλπ),η ΠΕΥΦΑ ανακoινώνει ότι:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


     Γνωρίζετε ότι το Σωματείο μας έχει προσπαθήσει επί μακρόν να προωθηθεί ΚΥΑ που θα καθορίζει την διαδικασία για απασχόληση και αμοιβή του φυλακτικού προσωπικού, για μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας Μουσείων ή Μνημείων του Κράτους, π.χ. ( Κρουαζιέρες, Πανσέληνος, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κλπ).

  Παρά τις δικές μας ενέργειες και την σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του Υπουργείου μας, το θέμα έχει μπλοκαρισθεί και καθυστερεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Υπενθυμίζουμε ότι σε ανακοινώσεις μας έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη προς τα μέλη μας, να μην δέχονται να προσφέρουν τέτοια εργασία.

 Οι επιφυλάξεις μας δυστυχώς επαληθεύτηκαν, αφού τελευταία υπήρξε επώνυμη καταγγελία εναντίον συναδέλφων μας αρχαιοφυλάκων, οι οποίοι δέχθηκαν και εργάσθηκαν, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του χώρου και σήμερα ελέγχονται με άμεσο κίνδυνο την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό ή την δίωξή τους για ποινικό αδίκημα με απρόβλεπτες συνέπειες. Εφιστούμε την προσοχή όλων σας και σας καλούμε να μην δέχεστε ποτέ και σε καμία περίπτωση την εκτός ωραρίου απασχόληση και αμοιβή σας, για όσο διάστημα το θέμα είναι σε εκκρεμότητα.

     Επιπρόσθετα θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων τροποποιήθηκε πρόσφατα και ουσιαστικά καταργήθηκε το συνταγματικά κατοχυρωμένο ΄΄τεκμήριο της αθωότητας΄΄. Ως εκ τούτου επιβάλλεται από τα πράγματα πλέον να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί όπως γνωρίζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουμε ΄΄στοχοποιηθεί΄΄ και πολύ εύκολα μπορούμε να κατηγορηθούμε για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο οποιοσδήποτε.

    Η ΠΕΥΦΑ πλέον, πιστεύει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί άμεσα η σχετική ΚΥΑ, προκειμένου να προβλέπονται σε αυτήν όλα τα απαραίτητα και να γίνονται με απόλυτα νόμιμο και διαυγή τρόπο, για το καλό όλων.


Για την Εκτ. Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.


    Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                      Γεώργιος Δημακάκος

πηγή:Π.Ε.Υ.Φ.Α.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Οι φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται και τι θα γίνει με το προσωπικό τους

Οι φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται και τι θα γίνει με το προσωπικό τους

Σχετικά ...
Ποιοι οι φορείς που αναμένεται να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν και τι θα γίνει με το προσωπικό τους
Σε δεύτερο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών προχωρά η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θέλει 8 φορείς να καταργούνται και 197 να συγχωνεύονται. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:
- καταργείται η Ελληνική Θαλάσσια Ένωση και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- καταργείται το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων έργων του υπουργείου Υποδομών, ενώ το προσωπικό του, λόγω εξειδίκευσης, περνάει στην εταιρία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, δηλαδή την μετεξέλιξη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), ο οποίος έχει απορροφήσει τις ΔΕΠΑΝΟΜ και ΘΕΜΙΣ, καθώς και τα σχέδια ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ
- καταργείται το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου «μεταφέρεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα» και παρέχει τις υπηρεσίες του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, που θα προκύψουν από αιτήματα φορέων
- καταργείται ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο υπουργείο Τουρισμού
- καταργείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και, ειδικότερα, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ενώ το προσωπικό ΙΔΑΧ μεταφέρεται στην Κτηματολόγιο ΑΕ
- Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, που εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης και απορροφά το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης
- Εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
- Εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ως Ινστιτούτο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Συγχωνεύονται οι φορείς διαχείρισης:
Δέλτα Έβρου και Δάσους Δαδιάς
Δέλτα Νέστου - Βιστωνίας - Ισμαρίδας και Οροσειράς Ροδόπης
Λίμνης Κερκίνης, Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης (εφεξής Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κεντρικής Μακεδονίας)
Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου - Πίνδου  και Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου (εφεξής φορέας διαχείρισης Πίνδου)
Υγροτόπων Αμβρακικού, Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Στενών και Εκβολών Καλμά και Αχέροντα (εφεξής Υγροτόπων Δυτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου)
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Εθνικού Δρυμού Οίτης (εφεξής Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας)
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα (εφεξής Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Οικοσυστημάτων Αττικής)
Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικού Δρυμού Αίνου και Χελμού - Βουραϊκού (Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλονιάς)
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, και Καρπάθου - Σαρίας (σε φορέα Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης)
Καταργούνται οι φορείς διαχείρισης:
λίμνης Καστοριάς (περνάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)
λίμνης Παμβώτιδας (περνάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)
Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου (περνάει στην περιφέρεια Θεσσαλίας)
Οι φορείς διαχείρισης των θαλάσσιων πάρκων Ζακύνθου και Αλοννήσου, των δρυμών Πρεσπών και Ολύμπου, του Πάρνωνα και του υγροτόπου Μούστου εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο καθεστώς.
Συγχωνεύονται οι υφιστάμενες μονάδες κοινωνικής φροντίδας σε 12 κέντρα κοινωνικής πρόνοια, που εποπτεύονται από τον υπουργό Εργασίας και λειτουργούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Συγχωνεύονται τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) και συστήνεται το Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.
- Καταργούνται οι εταιρίες προστασίας ανηλίκων, πλην εκείνων που εδρεύουν σε πόλεις έδρες εφετείων, οι οποίες και αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητές των καταργούμενων.