Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Ταχέως οι προσλήψεις από... δικαστήριο


Ταχέως οι προσλήψεις από... δικαστήριο

7/07/2016Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τις προσλήψεις κατ' εφαρμογήν δικαστικών αποφάσεων. Την πλήρη ευθύνη για να προσλάβουν, ταχέως και χωρίς καθυστερήσεις, τους
δικαιωθέντες από τα δικαστήρια έχουν οι φορείς στους οποίους ορίζεται να διοριστούν. Τα αρμόδια όργανα για την τήρηση της νομιμότητας επιβάλλεται να προχωρήσουν άμεσα στην πρόσληψη / διορισμό προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων χωρίς πλέον να περιμένουν την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατανομής.


Και όχι μόνο αυτό. Εφόσον οι δικαστικές αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές, ακόμη και αν δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, οι φορείς πρέπει να σπεύδουν να απασχολούν τους δικαιωθέντες υπαλλήλους αλλά ο διορισμός ή η κατάταξη σε θέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού οι δικαστικές αποφάσεις καταστούν αμετάκλητες.Διευκρινιστική εγκύκλιος


Μάλιστα, ήδη σε υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας έφτασε έγγραφο-εγκύκλιος με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη που ξεκαθαρίζει την υπόθεση προσλήψεων σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις. Δίνονται διευκρινίσεις με δεδομένο ότι όλα αυτά είναι απόρροια της ψήφισης του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016.


Στο έγγραφο αναφέρεται με σαφήνεια ότι μετά τη δημοσίευση του νόμου δεν εκδίδονται αποφάσεις κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών πρόσληψης προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Επομένως, τα αρμόδια όργανα των φορέων προχωρούν άμεσα και με βάση την κείμενη νομοθεσία τη διαδικασία. Προς άρση παρεξηγήσεων, διευκρινίζεται στο έγγραφο ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Αρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας) ή έχει καταστεί αμετάκλητη για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου). Ομως, τονίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, αλλά είναι άμεσα εκτελεστές και εν όψει της υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση, οι φορείς «θα πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα με το διατακτικό αυτών και να απασχολούν τους δικαιωθέντες διάδικους σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό αλλά ο οριστικός διορισμός ή η κατάταξη σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού οι δικαστικές αποφάσεις καταστούν αμετάκλητες».Γλιτώνουν τον «κόφτη»


Αξίζει να επισημανθεί ότι με τον νόμο 4389/2016 εισήχθησαν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν θέματα προσλήψεων προσωπικού για τα επόμενα χρόνια. Προκύπτουν διαφοροποιήσεις στον περιορισμό των προσλήψεων με δεδομένο ότι το 2016 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στους φορείς του Δημοσίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε. Ετσι, με τις νέες ρυθμίσεις, για το έτος 2017 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς τέσσερα ενώ για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς τρία, στο σύνολο των φορέων.
Ομως σε αυτούς τους περιορισμούς δεν εμπίπτουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2015, «με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και η μεταφορά προσωπικού από τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314) προς τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄ 234)».Ακυρώσεις και δικαιωθέντες


Πλήθος είναι τα ερωτήματα από υπηρεσίες και πολίτες που φτάνουν στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες ακυρώνονται μερικώς τελικοί πίνακες διοριστέων. Αφορά περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι υποψήφιοι οι οποίοι επέτυχαν διά της αποφάσεως το ακυρωτικό αποτέλεσμα. Εχει παρατηρηθεί ότι προκύπτουν περιπλοκές λόγω του ότι διορίστηκαν δικαιωθέντες σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης πριν από τους υποψηφίους που αρχικώς είχαν ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων καθώς ο διορισμός τους δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των περιορισμών των προσλήψεων. Το έγγραφο Βερναρδάκη απαντά στο ερώτημα εάν οι υποψήφιοι που είχαν ενταχθεί αρχικά στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη χάνουν το δικαίωμα διορισμού ή εξακολουθούν να διατίθενται για διορισμό.


Η συμμόρφωση της Διοίκησης θα έχει ως συνέπεια να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού ο ενδιαφερόμενος που πέτυχε δικαστικώς τη μερική ακύρωση και όχι να χάσουν το δικαίωμα διορισμού οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη (σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 2686/2013 και 2547/2011) ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης κατανομής.


Παναγιώτα Μπίτσικα
ΒΗΜΑ

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Μονιμοποιούνται 50.000 ΙΔΑΧ – 2 μοντέλα εργασίας στο Δημόσιο προτείνει ο Βερναρδάκης
Μονιμοποιούνται 50.000 ΙΔΑΧ – 2 μοντέλα εργασίας στο Δημόσιο προτείνει ο Βερναρδάκης


Την πολυπόθητη μονιμοποιήση θα πρέπει να περιμένουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σύμφωνα με όσα προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Σε συνέντευξη του σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο αρμόδιος για τη Δημόσια Διοίκηση υπουργός προτείνει την αλλαγή του Συντάγματος, προκειμένου να θεσμοθετηθούν δύο συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο: Μία εργασιακή σχέση, όπου θα περιλαμβάνονται όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και μία για το εποχικό προσωπικό.
Όπως εξηγεί ο κ. Βερναρδάκης, «επιδιώκουμε να υπάρχει μία σχέση εργασίας για το μόνιμο προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνταγματική αναθεώρηση. Απαιτείται αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος και η Κυβέρνηση είναι θετική προς αυτήν την κατεύθυνση.
»Ουσιαστικά προτείνουμε δύο σχέσεις εργασίας στο Δημόσιο: Μία για το μόνιμο προσωπικό όπου θα ενταχθούν και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μία εργασιακή σχέση για το εποχικό προσωπικό», τόνισε.
Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της «Απογραφής», αριθμούνται σε λίγο λιγότερους από 50.000.
Κινητικότητα
Αναφορικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για την κινητικότητα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι αποσπάσεις θα περιοριστούν για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους και θα ισχύουν μόνο για 1 + 1 χρόνια. «Βασικό εργαλείο της “κινητικότητας” θα είναι οι μετατάξεις σε κενές θέσεις. Στο νέο πλαίσιο θα ενταχθεί όλο το μόνιμο διοικητικό των Υπουργείων και των εποπτευόμενων Οργανισμών και θα εξαιρεθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι ένστολοι» τόνισε.
Σε χθεσινή συνέντευξή του, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξουν απαγορεύσεις στις μετακινήσεις προσωπικού από κάποιους συγκεκριμένους κλάδους, κάνει γνωστό ότι«στόχος είναι να υπάρξουν οι λιγότεροι κατά το δυνατόν περιορισμοί. Προφανώς υπάρχουν ορισμένες τελείως ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες όμως θα προβλεφθούν ειδικά συστήματα κινητικότητας».
Ακόμη αναφέρει ότι και οι πολιτικές κινήτρων για τις μετακινήσεις υπαλλήλων που συγκεντρώνουν δύσκολα το ενδιαφέρον των δημοσίων υπαλλήλων, «θα αναδομηθούν».
Μοριοδότηση βάσει τυπικών προσόντων
Όσον αφορά την μοριοδότηση κατά την εφαρμογή της κινητικότητας, ο υπουργός, δήλωσε:«Επιδιώκουμε να καθιερώσουμε τη διαφάνεια και την ταχύτητα στις μετακινήσεις. Οι Φορείς Υποδοχής θα μπορούν να ζητήσουν προσωπικό, μόνο εάν έχουν εγκεκριμένο οργανόγραμμα. Οι προκηρύξεις θα δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της “κινητικότητας” και οι υποψήφιοι θα μοριοδοτούνται, βάσει των τυπικών προσόντων τους από το ΑΣΕΠ».

http://www.aftodioikisi.gr

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Αναγνωρίζονται στο Δημόσιο έως 7 χρόνια από τον ιδιωτικό τομέαΔημόσιο: Αναγνωρίζονται έως 7 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα – Δικαιολογητικά

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μια υπόθεση με μακρά ιστορία που φαίνεται ότι, τελικά, θα έχει καλό τέλος για τους ενδιαφερόμενους.
Το συγκεκριμένο ΠΔ βρίσκεται εδώ και πάνω από δύο μήνες στο ΣτΕ ωστόσο δεν έχει πάρει σχετική έγκριση, κάτι που, όπως διαβεβαιώνουν από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το αμέσως επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με το ΠΔ, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, με το ΠΔ που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του νόμου 4369/2015, εφόσον αποδεικνύεται θα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης  προϋπηρεσίας έως εφτά ετών ως κριτηρίου αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016.
Ευνοούνται oι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η  μοριοδότηση θα είναι αντίστοιχη με αυτή ανάλογης προϋπηρεσίας στο Δημόσιο με στόχο να διευκολύνει νέους δημοσίους υπαλλήλους με θητεία στον ιδιωτικό τομέα  να μπορούν να ανταγωνιστούν τους συναδέλφους τους στο Δημόσιο, αναφορικά με την κατάληψη θέσης ευθύνης.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, θα έχουν τη δυνατότητα βαθμολογικής (και όχι μισθολογικής μέχρι το 2018 που είναι «παγωμένοι» οι μισθοί στο Δημόσιο) εξέλιξης με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διακδικήσουν θέσεις προϊσταμένων αλλά και να εγγραφούν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου.
Να σημειωθεί ότι αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν θα δίνεται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους που ήταν μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα αλλά και όσους εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, αυτά θα είναι μεταξύ άλλων:
-Ένσημα ή άλλη βεβαίωση ασφάλισης σε Ασφαλιστικά Ταμεία που να αποδεικνύουν το χρόνο εργασίας του υπαλλήλου
-Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εφόσον πρόκειται για πρώην ελεύθερο επαγγελματία
-Απόδειξη συνάφειας αντικειμένου από τη δήλωση σε Επιμελητήρια
– Βεβαίωση μισθολογικών καταστάσεων από την οποία να προκύπτει η θέση που κατείχε ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία και θα αποφασίζουν για την αναγνώριση ή μη της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου.
http://www.aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού- Πρόσληψη 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Προγράμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)


Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους άνεργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ξεκινά την Παρασκευή 15 Απριλίου από τις 10 το πρωί και λήγει τη Δευτέρα 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Στο site του ΟΑΕΔ μπορεί, επίσης κανείς να ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά με το ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων και ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1) το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
 2) το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
 3) η αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω,
 4) το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
 5) η ηλικία,
 6) ο αριθμός ανήλικων τέκνων,
 7) ο αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Θέσεις ανά φορέα: Στον σύνδεσμο: http://tinyurl.com/koin16-pol
Προσοντολόγιο:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Σημείωση της σελίδας μας. (Προϋπηρεσία και ξένη γλώσσα δεν λαμβάνεται υπόψη)
Σύνδεσμος ανάρτησης: http://goo.gl/3r6DKS

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 3 Μαΐου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατρούγκαλος: Μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 3 Μαΐου

Μεταφέρεται η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με απόφαση του Γιώργου Κατρούγκαλου, αφού φέτος συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται για την Τρίτη 3 Μαΐου.


http://www.iefimerida.grΠροκήρυξη 1.161 θέσεων σε τουρισμό και πολιτισμόΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη 1.161 θέσεων σε τουρισμό και πολιτισμό
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με οκτάμηνη σύμβαση


Εως το τέλος Μαρτίου θα προκηρυχθούν δύο νέα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, που αφορούν 748 θέσεις σε τουρισμό - πολιτισμό και 413 στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας ολοκλήρωσε τους τελικούς πίνακες με την αναλυτική κατανομή ανά ειδικότητα και αφορούν κυρίως αποφοίτους λυκείου του κλάδου της φύλαξης (για το πρώτο πρόγραμμα) και βοηθητικού προσωπικού (για το δεύτερο).

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με οκτάμηνη σύμβαση και η αμοιβή του θα ανέρχεται στα 495,25 ευρώ τον μήνα για τους ανέργους άνω των 25 ετών και στα 431,75 ευρώ τον μήνα για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.


Επιπλέον θα καταβάλλονται και τα ανάλογα επιδόματα για τη νυχτερινή εργασία, καθώς και για όσους ασχολούνται σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών. Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με κριτήριο την ηλικία (προβάδισμα θα έχουν όσοι είναι άνω των 45 ετών), το διάστημα ανεργίας αλλά και τη μοριοδότηση που θα εξασφαλίζουν ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

• Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ


Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ
Συνάδελφοι,
Παρακολουθείστε τα 2 Βίντεο με την τοποθέτηση του Παναγιώτη Τσιντώνη, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ και εκπροσώπου της Παράταξής μας, στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΦΑ την Δευτέρα 21.3.2016 καθώς και το βίντεο με την τοποθέτηση της εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Κέρκυρας Χαρχάλου
  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ  Τσιντώνη Παναγιώτη – Μέρος Α’

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Τσιντώνη Παναγιώτη – Μέρος Β’

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Κέρκυρας Χαρχάλου

Συνάδελφοι,
Ο Παναγιώτης Τσιντώνης ανέφερε στην ομιλία του, ότι το καλοκαίρι κάποιοι κλάδοι, όπως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι των ΟΤΑ κινητοποιήθηκαν έγκαιρα και πέτυχαν εξαίρεση από την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Όλα τα στοιχεία τα οποία φέραμε στο φώς, παραδόθηκαν από την παράταξή μας στην ΠΕΥΦΑ και την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ προκειμένου να ενημερωθούν για το θέμα και να διεκδικήσουν ανάλογη ρύθμιση και για τους αρχαιοφύλακες και άλλους κλάδους του ΥΠΠΟΑ.
Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία:
Εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας
Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 με τις οποίες αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν έχουν εφαρμογή για τις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου:
ζ. Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων (υποπερ. εε της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007)
η. Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α’78), δηλ. στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, τους εργάτες αφοδευτηρίων, τους εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών κλπ.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Σε ποια κλιμάκια κατατάσσονται οι υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου με το νέο μισθολόγιο

Σε ποια κλιμάκια κατατάσσονται οι υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου με το νέο μισθολόγιο

Πολύ σημαντικές και συγκεκριμένες διευκρινήσεις σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου, περιγράφονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Αναλυτικότερα, το υπουργείο ενημερώνει:
1. Όσον αφορά τα παραδείγματα της εγκυκλίου αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016, σημειώνεται ότι ο υπάλληλος ΙΔΟΧ ΠΕ ή ΤΕ με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία επτά (7) έτη θα πρέπει να καταταχθεί μισθολογικά στο 2° μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Ε’ με ένα χρόνο πλεονάζοντα, ήτοι στα 1250 ευρώ και όχι στο 1° μισθολογικό κλιμάκιο αυτού, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στα παραδείγματα της εν λόγω εγκυκλίου, της οποίας επίκειται η διόρθωση.
2. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. κατά την 1.1.2013 στην αρχική του κατάταξη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και στη συνέχεια στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, το προσωπικό θα έπρεπε να εξελίσσεται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στα προηγούμενα.
Συνεπώς, κατά την 1.1.2016 θα πρέπει να καταταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, με όλα τα ανωτέρω αναγνωρισμένα χρόνια προϋπηρεσίας (ήτοι 7 χρόνια+χρόνια από 1.1.2013 έως 31.12.2015) ενώ για τα πέραν της επταετίας χρόνια προϋπηρεσίας που είχε κατά την 1.1.2013 θα πρέπει να προσκομίσει το έτος 2016 εκ νέου αίτηση στον φορέα του για αναγνώριση αυτών και τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύσουν από 1.1.2018, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας του, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
3. Προβλέπεται τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς του εν θέματι προσωπικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
4. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για το οποίο όμως η ημερομηνία αρχικής κατάταξης αυτού αποτελεί η 1.11.2011 και όχι η 1.1.2013 (σημ. ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκαν τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011).
Αναλυτικότερα, ολόκληρη η εγκύκλιος:
Υπ. Οικ. 2/4457/ΔΕΠ/16.02.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Γ
Αθήνα, 16/2/2016
Αρ.Πρωτ.2/4457/ΔΕΠ
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».
ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ.91/19.1.2016 έγγραφο σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, σύμφωνα με τις μέχρι 31.12.2015 ισχύουσες διατάξεις του ν.4024/2011, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΨΑΕΦΗ-Π07), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατασσόταν βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά και για το σκοπό αυτό πραγματοποιείτο η εικονική του κατάταξη στους βαθμούς του ν.4024/2011 προκειμένου να καταταχθεί και να εξελιχθεί στα μισθολογικό κλιμάκια αυτών. Συνεπώς, εφόσον δεν προαγόταν βαθμολογικά, απαιτείτο η εξάντληση όλων των μισθολογικών κλιμακίων του οικείου βαθμού στον οποίο «εικονικά» κατατασσόταν προκειμένου να προχωρήσει στον επόμενο.
Επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, ο εργαζόμενος συνέχιζε να εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια.
Σημειώνεται ότι ο υπάλληλος ΙΔΟΧ ΠΕ ή ΤΕ με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία επτά (7) έτη θα πρέπει να καταταχθεί μισθολογικά στο 2° μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Ε’ με ένα χρόνο πλεονάζοντα, ήτοι στα 1250 ευρώ και όχι στο 1° μισθολογικό κλιμάκιο αυτού, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στα παραδείγματα της εν λόγω εγκυκλίου, της οποίας επίκειται η διόρθωση.
Κατόπιν αυτών, για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. κατά την 1.1.2013 στην αρχική του κατάταξη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και στη συνέχεια στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, το προσωπικό θα έπρεπε να εξελίσσεται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στα προηγούμενα.
Συνεπώς, κατά την 1.1.2016 θα πρέπει να καταταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, με όλα τα ανωτέρω αναγνωρισμένα χρόνια προϋπηρεσίας (ήτοι 7 χρόνια+χρόνια από 1.1.2013 έως 31.12.2015) ενώ για τα πέραν της επταετίας χρόνια προϋπηρεσίας που είχε κατά την 1.1.2013 θα πρέπει να προσκομίσει το έτος 2016 εκ νέου αίτηση στον φορέα του για αναγνώριση αυτών και τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύσουν από 1.1.2018, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας του, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
Επιπροσθέτως προβλέπεται η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς του εν θέματι προσωπικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για το οποίο όμως η ημερομηνία αρχικής κατάταξης αυτού αποτελεί η 1.11.2011 και όχι η 1.1.2013.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση μισθοδοσίας εργαζομένων στο Δημόσιο

Ενημέρωση μισθοδοσίας εργαζομένων στο ΔημόσιοΔΤ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. αναφορικά με τη μισθοδοσία τους

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. για την ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., αναφορικά με τη μισθοδοσία τους.
 Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές.
 Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή ΠληροφόρησηςΜισθοδοτούμενων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ.
 Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΕΑΠ.